Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.08.2023

Община Перущица публикува набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат в Портал за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/be9c1a3c-ed46-45f5-a819-4190de1488ca, които са част от достъпни публичните регистри поддържаните от общинска администрация в община Перущица. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.

Данни за Длъжностно лице по защита на данните:

Светла Кирчева - Директор Дирекция „Строителство, архитектура, благоустройство, хуманитарни дейности, европейски проекти“.

Контакти:

obshtina@perushtitsa.egov.bg

03143/ 27 86

 

Инструкция за защита на личните данни, събирани, отработвани, съхранявани и предоставяни от община Перущица

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях за Община Перущица

Приложение №1 - Декларация за конфиденциалност;

Приложение №2 - Декларация за липса на конфликт на интереси;

Приложение №3 - Формуляр за подаване/регистриране на сигнали за нарушения;

Приложение №5 - Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Политика за защита на личните данни в община Перущица

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в община Перущица

https://www.livechatalternative.com/