Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Транспортна инфраструктура и състояние на пътната мрежа

Град Перущица е разположен в близост до гр. Кричим, на 24км. югозападно от областния център - град Пловдив, на 12 км. южно от гр. Стамболийски, граничи на юг и изток с Община Родопи, а на запад – с Община Кричим. Община Перущица има за местоположението си
добра транспортна инфраструктура. Осигурени са връзки до Областен център Пловдив, съседни населени места, автомагистрала „Тракия” и железопътна линия – София – Бургас.

Чрез усъвършенстването на транспортната инфраструктура ще се осигури устойчиво развитие на територията и подобряване на качеството на живот, като и дългосрочна финансова и икономическа ефективност чрез разумно териториално-устройствено планиране. Община Перущица има много добро разположение и бърза транспортна връзка чрез Общински път 86212 до гр. Стамболийски и чрез републикански път 8005 до главна пътна артерия отстояща на около 19 км, а именно АМ „Тракия” А1 (Е–80) „Граница Югославия-София-Пловдив-Свиленград-граница Турция”. 

Републикански път ІІІ-8602 „Пловдив - Злати трап - Брестовица - Перущица - Устина – Кричим” е с дължина на територията на общината 4,35км. 

Общински път 86212 „с. Чурен – с. Скобелево – гр. Перущица - гр. Стамболийски” преминава през територията на община Перущица с обща дължина 21,15 км. Чрез него се осигурява достъп и до хижа Върховръх. В границите на Община Перущица попадат 17,80 км. от
общински път 86212. 

Уличната мрежа в град Перущица се състои от второстепенни улици – събирателни и обслужващи. Общата дължина на уличната мрежа е 21 800м., като дължината на събирателните улици е 5 800м., а на обслужващите улици е около 16 000 м.

На територията на града няма обществен градски транспорт и ЖП мрежа. Състоянието на уличната мрежа не е добро, поради което са изготвени проекти за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, които ще се реализират след ремонта и рехабилитацията на ВиК мрежата.

Извършва се текущ ремонт на улиците чрез запълване на дупки в Перущица. Изкърпени са дупките по пътната настилка по улиците “Рила”, “Спас Гълъбов”. По главните входове и изходи на града, както и обществени места с концентрация на нарушения е изградено от края на 2020 г. видеонаблюдение.