Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KJ1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q6

Обявления и съобщения по ЗУТ

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 25.03.2024

Служебно съобщение-препис до Виолета Филчева относно констатиране на опасни сгради на територията на община Перущица

Дата на публикуване: 25.03.2024


Служебно съобщение-препис за издадена Заповед №95/18.03.2024г. за изработване и изменение на ПУП-ПРЗ по заявление вх.№ТСУ-83 от 21.02.2024г.

Дата на публикуване: 21.03.2024


Служебно съобщение препис за издадена заповед №60 от 19.02.2024г. за одобряване на проект на ПУП-ПРЗ по заявление с вх.№ТСУ-515-(4) от 17.11.2023г.

Дата на публикуване: 13.03.2024


Служебно съобщение-препис за  издадена заповед №268 от 18.09.2023г. за одобряване проект на ПУП-ПРЗ по заявление №ТСУ-359 от 22.07.2021г.

Дата на публикуване: 01.03.2024


Служебно съобщение-препис по чл.129 ал.2 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ по заявление Вх.№ТСУ-515-(4)/17.11.2023г.

Дата на публикуване: 14.02.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Служебно съобщение-препис по чл.129 ал.2 от ЗУТ одобряване ПУП-ПРЗ по заявление с вх.№ТСУ-466/04.10.2023г.

Дата на публикуване: 10.01.2024


Служебно съобщение-препис по чл.129 ал.2 от ЗУТ одобряване на ПУП-ПР по заявление с вх.№520/16.11.2023г.

Дата на публикуване: 09.01.2024


Служебно съобщение-препис по чл.129 ал.2 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ по заявление с вх.№467/04.10.2023г.

Дата на публикуване: 09.01.2024


Служебно съобщение за издадена заповед №14/28.12.23г. неразделна част от Разрешение за строеж№13/21.04.22г.

 

Служебно съобщение по чл.149 ал.5 от ЗУТ -за издадено Разрешение №27/28.12.23 по заявление №590/2/29..12.23

 

Служебно съобщение по чл.149 ал.5 от ЗУТ -за издадено Разрешение №26/28.12.23 по заявление №3426/2/02..01.24

 

Служебно съобщение по чл.131 от ЗУТ за процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ по заявление №ТСУ-437/5/16.11.23

 

Служебно съобщение по чл.129 ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед №294/05.10.23 по заявление вх.№ ТСУ-381/12/10.11.23

 

Заповед№12 от 12.10.23г. на главен архитект за допълване на Разрешение за строеж №12/25.08.23г. за въвеждане на етапност в строителството

 

Служебно съобщение - препис за допълване на Разрешение за строеж №18/29.08.2019г. на обект пета категория

 

Съобщение - Разрешение за строеж №20/20.09.2023г. за обект: Фотоволтаична електроцентрала за обществена сграда с мощност до 65,18 kWp с идентификатор 55909.501.2143.1, находяща се в гр. Перущица, ул. "Христо Ботев" №7

 

Служебно съобщение - препис на заповед №11/05.10.2023г. на главен архитект на община Перущица, неразделна част от разрешение за строеж№20/20.09.2023г.

25 септември 2023

Съобщение - Решение №0711/07.09.1992г. на ПК - гр. Перущица находящ се в терен по §4 на гр. Перущица в местността "Панов връх" са издадени Заповеди на Кмета на Община Перущица за възстановяване на имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица

21 септември 2023

Съобщение - Заповед №207/27.07.2023г. за "Подробен устройствен план - Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-339, УПИ III-338, IV-1849 от кв.29 по плана на гр. Перущица и образуване на нови УПИ II-339 за жил. застрояване, УПИ III-338, за жил. застрояване, IV-1849 за жил. застояване в кв. 29 и Разрешение за строеж №16/27.07.2023г.

13 септември 2023

Съобщение за представен за процедиране и одобряване в Община Перущица "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за минаване по имотни граници след промяна на КК за УПИ 99.477, обсл. и произв. дейност и допълване на отреждането "за ФЕЦ"

12 септември 2023

Съобщение - Заповед №237/30.08.2023г. за Допускане за изработване проект за изменение на "ПУП-ПРЗ на част от кв.84, УПИ VIII, IX по ПРЗ на гр. Перущица"

05 септември 2023

Съобщение - "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Траурен парк, кв.129 по плана на гр. Перущица, по заявление в вх. №ТСУ-348/30.06.2023г. от В. К. Управител на "ВПС Соларни системи" ЕООД

11 август 2023

Съобщение - Заповед №210/28.07.2023г. за Допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ на кв.140, кв.141 и кв.131 по плана на кв. "Запад", гр. Перущица

11 август 2023

Съобщение - Заповед №209/28.07.2023г. за Допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.68, УПИ XII-993,1836, IX-991, HIII-994 и УПИ XI-БНБ, ДКС по ПУП на гр. Перущица

11 август 2023

Съобщение - Разрешение за строеж №13/29.06.2023г. за обект "Актуализация на проект реконструкция на водопроводна мрежа гр. Перущица

30 юни 2023

Становище с вх. № ТСУ-244-(1 и 2)/08.06.2023г., издадени Заповед №166/16.06.2023г. и Заповед №167/16.06.2023г. за изработване на ПУП с план-схема на трасе "оптична кабелна линия на пренос на електронни съобщения" за ПИ с идентификатори 55909.501.9715 и 55909.501.9544 по КК на гр. Перущица от 2019г. на основание чл. 134, ал.2, т.7 от ЗУТ

23 юни 2023

Съобщение - Заповед №165/16.06.2023г. за допускане за изработване на изменение на ПУП ПРЗ на УПИ 99.477, обсл. и произв. дейности, м. "Керена", гр. Перущица, община Перущица, област Пловдивска, във връзка със Заявление с вх. №ТСУ-316/14.06.2023г.

23 юни 2023

Становище вх. № ТСУ-316(1)/15.06.2023г. на Главния архитект на Община Перущица и във връзка с писмено заявление с вх. № ТСУ-316/14.06.2023г. от "КРИС - МАРИ ДАЧ" ООД

23 юни 2023

Съобщение - Заповед №138/12.05.2023г. за одобряване на проект за: "ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 55909.704.13 от землището на гр. Перущица, местност "Паметника - Изток" и създаване на три УПИ - УПИ 704.51, вилно застр., УПИ 704.52, вилно застр., УПИ 704.53, вилно застр.", във връзка със Заявление с вх. № ТСУ - 789/14.12.2022г.

12 юни 2023

Съобщение - Заповед №156/01.06.2023г. за допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I - Траурен парк, кв.129, по регулационния план на гр. Перущица

02 юни 2023

Съобщение - Заповед №133/05.05.2023г. за допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в УПИ VII 177 гр. кв.13

09 май 2023

Съобщение - Заповед №119/21.04.2023г. за Допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ на част от кв.69, УПИ I-925, II-913, XVI-924 и XIV-925 по ПРЗ на гр. Перущица

24 април 2023

Съобщение - Заповед №115/11.04.2023г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III - жил. застрояване, кв.29, ПИ 559029.501.338 по КККР на гр. Перущица

13 април 2023

Съобщение - Заповед №88/15.03.2023г. за Допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ" на част от кв.39, УПИ IX-503 и УПИ X-1829 по КРП на гр. Перущица

28 март 2023

Съобщение - Заповед №155/02.06.2022г. за ПИ 704.27, местност "Паметника изток"

10 март 2023

Съобщение - за издадена скица с виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект в УПИ III - 283, кв. 18 по плана на гр. Перущица

06 март 2023

Служебно съобщение - препис - "Реконструкция на обект: Път PDV1323/III-866/ Йоаким Груево - Перущица

24 февруари 2023

Съобщение-Заповед №02/19.01.2023г. за обект: "Изготвяне на технически проект на пътен мост на р. Перущенска и реконструкция в участъка на кръстовището на ул. "Марица", ул. "Крайречна", ул. "Захари Стоянов" и ул. "Бенковски"

23 януари 2023

Съобщение-Заповед №03/19.01.2023г. за обект: Изграждане на подпорна стена по ляв бряг на река "Перущинска", ул. "Крайречна" о.т.59, о.т.425, о.т.61, о.т.63 и о.т.65" гр. Перущица

23 януари 2023

Съобщение-Заповед №01/19.01.2023г. за обект: "Възстановяване и рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица

23 януари 2023

Съобщение-проект за "ПУП-ПРЗ на новообразувано УПИ 270.18-за складови дейности и жил. стр., местност "Манолева нива"

19 януари 2023

Съобщение-Заповед №350/25.11.2022г. за одобряване на проект за: "ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-458 и XVII-459 от кв.40 по КРП на гр. Перущица идентични с ПИ 55909.501.458 и ПИ 55909.501.459 по КК на гр. Перущица

17 януари 2023

Съобщение за възстановяване на имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица: Заповед №366/20.12.2022г. за ПИ 703.121, местност "Язовира" 

17 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №3/13.01.2023г. за обект "Изграждане на подпорна стена на ляв бряг на река "Перущенска", ул. "Крайречна" между о.т.59, о.т.425, о.т.61, о.т.63, о.т.64, и о.т.65"

13 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №2/13.01.2023г. за обект "Изготвяне на технически проект на пътен мост на р. Перущенска и реконструкция в участъка на кръстовището на ул. "Марица", ул. "Крайречна", ул. "Захари Стоянов" и ул. "Бенковски"

13 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж за обект "Възстановяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Перущица"

23 декември 2022

Съобщение-Заповед №05/03.11.2022г., за обект "Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица"

19 декември 2022


Съобщение-Заповед №340/14.11.2022г. за ПИ 703.22, местност "Язовира"

14 декември 2022


Съобщeние-Заповед №338/14.11.2022г. за ПИ 702.5 и Заповед №339/14.11.2022г. за ПИ 702.66 местност "Паметника"

14 декември 2022


Съобщение-Заповед №05/03.11.2022г. за обект "Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица"

09 ноември 2022


Съобщение-Заповед №04/02.11.2022г. за обект "Реконструкция на обект: Път PDV/1323 III-866/ Йоаким Груево-Перущица

04 ноември 2022


Съобщение-Заповед №261/26.08.2022г. за възстановяване на имот по § 4

26 септември 2022


Съобщение за допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ за реализиране на инвестиционно намерение в ПИ №55909.110.19, м. "ХРАСТЕТО", за изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия ВЕИ"

31 август 2022


Съобщение-Заповед №156/02.06.2022г. за ПИ 704.28, местност "Паметника-изток"

16 август 2022


Съобщение-Заповед №221/22.07.2022г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, местност "Крушето", землище гр. Перущица

16 август 2022


Служебно съобщение-Допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-458, кв. 40 по ПРЗ на гр. Перущица

16 август 2022


Съобщение-Заповед №77/28.03.2022г. за ПИ 705.4, местност "Ковачево въгле"

16 август 2022


Съобщение-Заповед №150/30.05.2022г. за ПИ 705.30, местност "Ковачево въгле"

16 август 2022


Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №18/21.06.2022г. ма Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127

16 август 2022


Разрешение за строеж №18/21.06.2022г.-Детска площадка в кв. Запад, гр. Перущица в УПИ VI-501.9838, кв. 127

16 август 2022


Заповед №156/02.06.2022г. на Кмета за новообразуван имот по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

15 август 2022


Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №8/31.03.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Основен ремонт на съществуваща сграда" в УПИ XI-48, кв. 4 по плана на кв. Пастуша, гр. Перущица.

15 август 2022