Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2024

Разплащане на местни данъци и такси


Одитен доклад №0500300822 за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от

местните данъци и такси на община Перущица за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021г.


Онлайн справка за задължения и 

плащания

Калкулатор за изчисляване на данъка за

лека автомобили до 3,5 тона в 

Община Перущица


Информация  по чл. 71б от ЗМДТ 2024г.


Покана за публично обсъждане на ТБО за 2024г.

Проект за определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г.

Заповед за обхвата на сметосъбиране през 2024г.


Информация  по чл. 71б от ЗМДТ


Покана за публично обсъждане на ТБО за 2023 г.


Проект за определяне размера на такса битови отпадъци за 2023г.


Заповед за обхвата на сметосъбиране през 2023г.


Срокове по закона за местните данъци и такси


Съобщения за връчване по чл.32 от ДОПК  2024год:

Съобщение за връчване по чл.32 от ДОПК 2024г.

Съобщение за връчване по чл.32 от ДОПК 2024г.

Съобщение за връчване по чл.32 от ДОПК 2024г.   /Дата на публикуване: 17.05.2024/


Съобщение за връчване по чл.32 от ДОПК

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/