Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Ирина Вихрова Мишева

Зам.-кмет „Хуманитарни, социални дейности, култура, туризъм, местни данъци и такси“

Ирина Вихрова Мишева е родена на 14.12.1981г. в град Пловдив.

Завършва магистратура „Международен маркетинг“ във Варненски свободен университет. От 2019г. е зам.-кмет на община Перущица. 

Контакти:

i.misheva@perushtitsa.egov.bg 

 

Заместник-кмет „Хуманитарни, социални дейности, култура, туризъм, местни данъци и такси“ организира и отговаря за:

 1. дейности и местни дейности; 
 2. прилагането на държавната образователна политика и на политиката за закрила на социалните услуги на територията на общината, които са делегирани от държавата детето в общината; 
 3. прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове, касаещи сферата на общинското образование, социалните услуги, културата, туризма, общинските роли в здравеопазването, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 4. разнообразни форми на туризъм на територията на община Перущица и превръщането и в привлекателна туристическа дестинация;
 5. подготовката, изготвянето и публикуването на  програми свързани с  образованието, културата, туризма, социалните дейности в общината;
 6. удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписва и съдържанието на пълномощно по чл.37 от от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
 7. участва в общински комисии, мероприятия, срещи съгласно издадена заповед на кмета на общината;
 8. председателства комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Перущица;
 9. цялостното администриране на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби, контрол по административното обслужване на гражданите от звено „Местни данъци и такси” в общината.

 

Мирослав Петров Николаков

Зам.-кмет

Мирослав Петров Николаков е роден на 06 май 1982г. в гр. Пловдив.

Израства в гр. Перущица и завършва основно образование в ОУ " Петър Бонев".

Средно образование завършва  през 2001г. в Търговска гимназия - Пловдив.

Висше образование завършва в ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив със специалност "Стопанско управление".

От 2009г. до 2022г. е технолог-проектант на професионални кухни и връзка с ключови клиенти. От юни 2022г. е зам.-кмет на община Перущица.

Контакти:

m.nikolakov@perushtitsa.egov.bg

 

Заместник-кмет „Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, общински политики по околна среда, обществени поръчки, обществен ред и сигурност” организира и отговаря за:

 1. защитата при бедствия на територията на общината, координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи; 
 2. председателства съвета по сигурност; 
 3. осигуряване на обществения ред, сигурността, одбранително-мобилизационната подготовка в общината, защитата на населението при бедствия, аварии, инциденти и други извънредни ситуации, като за осигуряването им издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 
 4. изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им; 
 5. политиката по опазване на околната среда, организира разработването на програма за опазване на околната среда и управлението на битовите и строителните отпадъци; 
 6. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация; 
 7. провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключва договорите за тях или възлага дейностите на упълномощено лице от администрацията; 
 8. устройството на територията, градоустройството, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството  в съответствие с действащите нормативни актове;
 9. дейностите свързани с екологията и земеделието на територията на общината;
 10. планирането, подготовката, изпълнението и контрола на дейностите свързани с общинската собственост на територията на общината;
 11. планиране, подготовка, разпределение и контрол на работата в дейност „Чистота” в общината;
 12. експлоатация на автомобилите и друга техника  собственост на общината;
 13. удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписва и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
 14. задължения по системата за финансовото управление и контрол в община Перущица