Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Правомощия на кмет на община

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт и пълномощията му възникват от полагането на клетва по предвидения в закона ред. 

Правомощията му са подробнои изчерпателно регламентирани в чл.44 от ЗМСМА:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
 5. организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 10. председателства съвета по сигурност;
 11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 16. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 17. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 18. в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.


Дейността на кмета се осъществява основно в три направления:

 • Ръководи цялата дейност на общината в изпълнение решенията на общинския съвет;
 • Организира изпълнението на местно нива на задачите, които произтичат от законите, актовете на Президента и Министерския съвет, както и изпълнява функции, възложени му от централните държавни органи, в случаите определени със закон;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица, както и пред съда.
https://www.livechatalternative.com/