Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Перущица за мандат 2021-2023 год. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от ЗОС, на база анализ на резултатите  от управлението и разпореждането с общинската собственост.

Изведени са основните стратегически цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. Разработването на настоящата стратегия е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общински съвет и общинска администрация, като основа за разработване на годишни програми за управление и разпореждането с недвижимите имоти, отчитане на настъпили промени и нови приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстване по международни и национални програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост. 

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собтвеност за 2021 - 2023 г.