Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Перущица е създадена на основание  чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните със Заповед №226/26.07.2021г., изм. и доп. със Заповед №6/12.01.2022г.  на Кмета на Община Перущица. 

Контакти:

Гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „ Отец Паисий“ №2 

Секретар на МКБППМН: Стоянка Тодорчева 

Тел.: 03143/27-86,  088296050

e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Перущица: 

    • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;
    • Издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и дирекция“ Социално подпомагане“ малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
    • Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 
    • Оказва помощ на родители или лицата, които ги заместват при възникнали проблеми  във  възпитанието на децата  им;
    • Съдейства на децата, излезли от Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблем;
    • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
    • Контролира дейността на настойниците и попечителите на малотните и непълнолетните;
    • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;
    • Отчита дейността си пред Кмета, Общински съвет и Централната комисия за борба срещу противообщестените прояви на малолетните и непълнолетните.

Основни акценти в дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/  МКБППМН/са:

    • ПРЕВАНТИВНА
    • КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНА
    • ПРОУЧВАТЕЛНА

I. ПРЕВАНТИВНА

    • Организиране на превантивна дейност в училище и извън него.
    • Дейности свързани с превенция на определени асоциални прояви. 

Организирането на дейности в училище и извън него и в резултат на убеждението ни , че свободното време на децата и юношите трябва да бъде наситено с приятни за тях занимания. Така се ограничава възможността да попаднат в рискова за тях среда и а станат обект на негативно влияние от страна на пласьорите на наркотици, скринарски групи , сводници и т. н.  Тази дейност се осъществява,  както на общинско така и на училищно ниво, като се организират различни мер    оприятия, състезания за подрастващите. 

Особено важно е реализирането на дейности, насочени към ограничаване на определени асоциални прояви / хулигания, противообществени прояви, престъпления , агресия, наркомании/.

II. КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

Развива се в две посоки:

    1. Налагане на възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН
    2. Определяне на обществен възпитател по чл. 41 от ЗБППМН

Към МКБППМН  е  назначен на граждански договор  един обществен възпитател. Общественият възпитател съдейства на родителите  и учителите при възпитанието на децата, също така и работи за превенцията сред подрастващите в общината.

Определеният обществен възпитател по чл. 41 ат ЗБППМН координа дейността си с МК. При обсъждане на случаите Обществения възпитател разширява обсега си като работи и с други специалисти.

През периода на работата му  не се наблюдава повтаряемост на извършване на противообществените прояви и престъпления от страна на децата с които работят. 

III. ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Тя се осъществява благодарение на доброто взаимодействие между институциите работещи с деца в общината.

Ежемесечно се провеждат акции за социална работа на улицата от представители на ОЗД, РУП на МВР гр. Перущица и МКБППМН, като се правят обходи за издирване на просещи, скитащи, безнадзорни, проституиращи, употребяващи наркотици, лепило, малтретирани деца.  

Съставът на Комисията е:  

Председател: Ирина Вихрова Мишева – Зам.-кмет на Община Перущица

Секретар: Стоянка Любенова Тодорчева – Главен специалист „ ХД“

Членове:

  • Енина Рангелова Калайджиева – заместник-директор на ОУ „ Петър Бонев“
  • Мария Стоянова Джингарова – Директор на ДГ „ Тракийче“ 
  • Гергана Златкова Велкова – педагогически съветник в ПГЛВ „ Христо Ботев“
  • Любица Рангелова Рупчева – инспектор „Детска педагогическа стая“ при РУП гр. Стамболийски
  • Силвия Средкова – юрисконсулт в отдел „ Закрила на детето“ към дирекция  „Социално подпомагане“ – гр. Стамболийски
  • Мелек Георгиева Митева- здравен медиатор към Община Перущица
  • Ангел Атанасов Гегов – юрисконсулт на Община Перущица
МКБППМН
Дата на публикуване: 08.06.2022