Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Община Перущица е разположена в южна България, в централните части на Южен Централен район и в югозападната част на Пловдивска област. Тя е сред най-малките в страната административни единици от този тип (48,7 кв.км).

Общината включва само едно населено място – град Перущица. Територията обединява части от южната периферия на Пазарджишко-Пловдивското поле със северозападните склонове на Западнородопския рид Чернатица и неговите нахълмени подножия. Отводнява се от река Въча, както и от река Перущенска в десния водосбор на река Въча (приток на Марица). Северната част на територията традиционно се усвоява в обработваеми земи и трайни насаждения.

Родопските склонове са заети от широколистни гори и пасища. Географското разположение на Общината създава отлични предпоставки за развитие на ефективно сътрудничество на всички нива в областта и региона. Основно значение в тази насока има разработването и прилагането на обоснована и ресурсно осигурена инфраструктурна, и главно транспортна и стопанска политика.

Релеф

Територията на община Перущица попада в подножието на северните склонове на Западните Родопи, в т.нар. „Родопска яка”. Градът е разположен на прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до северните склонове на Родопите. Това изцяло
предопределя релефа – хълмист с преход към склоновете на планината. Над гр. Перущица, южно от него, се издигат сравнително ниски върхове около 500 m, а равнината в подножието на планината е с надморска височина около 220 - 230m. В посока от север на
юг релефът се преминава от низинен в поречието на река Въча в хълмист на прехода към планинското подножие на Родопите, до ниско и среднопланински в пределите на родопския рид Чернатица (Върховръшки дял). Планинската част от територията е изградена предимно от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. В най-високите сектори на повърхността се разкриват карбонатни шисти, гнайсошисти и мрамори. В нископланинските сектори и в подножието те преминават в масивни и слоисти мрамори. На прехода към полето са формирани мощни пролувиални (наносни конуси) и пролувиалноделувиални образувания, формирани от валуни, чакъли и пясъци. 

Почви

Тук са разпространени кафяви планинско-горски (Cambisols), лесивирани канеленовидни (Luvisols), рендзини (Leptosols), делувиални (Colluvisols) и наносни почви (Fluvisols)16. С най-голямо значение за стопанството на общината са алувиалните, алувиално-ливадните (в Пазарджишко-Пловдивското поле), алувиално-делувиалните и делувиално-ливадни почви (в северните предземия на Родопите - т.нар. „родопска яка”). Много подходящи са за отглеждане на зеленчуци, тютюн, овощия и лозя, ливади. 

Климат

Територията на община Перущица се отнася към Преходната климатична област.

Характерна особеност на климата в района е топлото лято, по-меката зима и по-малките годишни температурни амплитуди. Валежите са по-ниски от средните за страната. 

Води

Речната мрежа в пределите на община Перущица се формира от долината на река Въча (част от долното поречие след навлизането й в Горнотракийската низина) и от река Перущенска (извира източно от вр. Момица), която северозападно от гр. Перущица се влива в река Устинска, десен приток на река Въча. 

Сред по-голямите извори се откроява „Червената черква” при Перущица-Пастуша. През землището на общината преминават „Горнокричимският”, „Долнокричимският” и „Южнобългарският” напоителни канали, които се използват за напояване на земеделските земи. Прекратено е използването за напояване на микроязовира с вместимост 90 000 м3, разположен югоизточно от гр. Перущица.

Историческа обвързаност

Благоприятните природни условия и стратегическото географско разположение на община Перущица са причина територията й да бъде населявана от дълбока древност. Територията на Община Перущица има хилядолетна и богата история.