Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA39T1
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3932

Защитена местност Перистица

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Обявена за защитена местност

Цел на обявяването: да се запази гнездовото местообитание на черен щъркел и характерния ландшафт за местността.

Територията на защитената местност включва скален масив, разположен на юг от гр. Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалния масив представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на редица видове дневни и нощни птици. Територията се стопанисва и охранява от община Перущица и община Родопи под контрола на РИОСВ-Пловдив.

Местоположение

4 км южно от Перущица. Намира се в землището на гр. Перущица, община Перущица и с. Устина, община Родопи, област Пловдивска.

https://www.livechatalternative.com/