Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.08.2023

Изработването на проекти на нормативни актове  се осъществява при спазване изискванията на Закона за нормативните актове при спазване принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Перущица

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията  на Община Перущица и мотиви към него

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци и такси в Община Перущица

Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги и предоставяни права нa територията на Oбщина Перущица

Политика на Община Перущица за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала

Мотиви към проект за политиката на Община Перущица за участие в общинските публични предприятия 

Проект на наредба за местните данъци и такси на община Перущица

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица

Проект на Наредба за кварталните съвети в Община Перущица

Проект на Наредба за изменение и допълнение на местните такси и цени на услуги

Мотиви и Проект на Наредба №1 на ОБС Перущица

Мотиви - наредба

Мотиви и стратегия - OS-2021

Наредба общински дружества

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 2021-2027Г

ПИРО 2021-2027

Правилник-OP-BTSD-21

Предложение - промяна и такси 2021 Перущица

Общинска програма за овладяване популацията набезстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.

Справка по чл. 26 ал.3 от ЗНА

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА -Проект на Политика на община Перущица за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала, ведно с мотиви

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местни такси и цени на услуги