Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.03.2024

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ПЕРУЩИЦА,

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

 

(Приет с Решение №82, взето с Протокол №12 от 23.07.2012 г. Изменен и допълнен с Решение № 91, взето с Протокол № 13 от 20.08.2012 г. и Решение № 1, взето с Протокол №2 от 30.01.2014 г. и Решение № 40, взето с Протокол № 6 от 25.05.2015 г. и с  Решение № 59, взето с Протокол № 8 от 18.06.2018г. на Общински съвет- гр.Перущица, изм. и доп. С Реш. № 73, взето с Протокол № 6/25.08.2022г., изм. и доп. с Реш. № 2, взето с Протокол № 1 от 15.02.2024г.)

Глава първа   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация,  действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3.  (1)  Правилникът  има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общински съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

           (2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.

Чл.4.  (1) Общинския съвет се състои от 13 съветници  и заседава в сградата на Община Перущица всеки месец.

           (2) Заседанието може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

           (3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5.  (1) Общинският съвет:

                1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство 50%+1  от общия брой общински съветници;

                2.  одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство 50%+1  от общия брой общински съветници;

                3.  избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

                4.  определя размера на трудовите възнаграждения в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                5.  приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство  50%+1  от общия брой общински съветници;

                6.  определя размера на местните такси и цените на услугите с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

                7.  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

                8.  приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

                9.  приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

               10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по ред на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               11.  приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               12.  определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населеното място, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               13.  приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управление на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               14.  приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               15.  прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

               16. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               17.  приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство 50%+1  от общия брой общински съветници;

               18.  одобрява символи и печати на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               19.  удостоверява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

               20.  взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници;

           (2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство 2/3 от гласовете на  общинските  съветници.

           (3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство 50%+1 от общия брой общински съветници.

           (4) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

           (5) В изпълнение но своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение

           (6) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

           (7) Общинският съвет приема правила и процедури за избор на представители на общината в Управителните и контролни органи на еднолични търговски дружества с общинско имущество и търговски дружества с общинско участие.

           (8) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7 – дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средства за масово осведомяване, информационно табло в сградата на общината и чрез интернет страницата на общината.

           (9) Решенията на Общинския съвет по чл.5, ал.1, т.5, 6 7, 8, 9, 13 и т.14 от правилника за организацията и дейността на общинския съвет се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Глава втора   КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.7.  (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

           (2) Общинските съветници и кметът на общината полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

           (3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от 3-ма общински съветници.

           (2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината.

Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.12. (1) Общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване.

            (2) За провеждане на тайно гласуване се избира комисия в състав от 3-ма души.

            (3) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини. На всяка бюлетина са изписани имената на всички кандидати. Всеки общински съветник оставя свободно името на избрания кандидат и зачертава останалите, след което пуска бюлетината в избирателната урна, срещу подпис в официалния списък.

            (4) Бюлетини, в които са оставени свободни повече от необходимия брой имена за съответния избор, както и бюлетини с ръчно изписани допълнителни имена, се считат за недействителни.

            (5) За избран се смята кандидатът, получил 50%+1 от гласовете от общия брой на съветниците.

            (6) Когато при първо гласуване не е избран никой от кандидатите, провежда се второ гласуване с участието на първите двама класирали се. За избран при това гласуване се смята кандидатът, който е получил 50%+1% от гласовете от общия брой на съветниците. Ако и при повторно гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13. (1) Общинският съвет избира заместник-председател по предложение на отделните групи общински съветници.

            (2) Заместник – председател  на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници.

Чл.14. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

                1.  подаване на оставка;

                2.  трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;

            (2) В случаите по ал.1, т.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

            (3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.12.

            (4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.15. (1) Пълномощията на заместник-председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

                1.  при подаване на оставка;

                2.  при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца;

                3.  (отм. с Решение № 59, взето с Протокол № 8/18.06.2018г.)

            (2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 решението на общинския съвет се взема по реда на чл.13, ал.2.

Чл.16 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председателя.

Глава трета    РЪКОВОСТВО НА ОБЩИНСИКЯ СЪВЕТ

Чл.17. (1) Председателя на общинския съвет:

                1.  свиква и ръководи заседанията  на съвета, ръководи подготовката им;

                2.  координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

                3.  провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представителите на политическите партии, обществени организации и граждани;

                4.  подпомага съветниците в тяхната дейност;

                5.  представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

                6.  удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

                7.  осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските  съветници;

                8. (отм. с Решение № 59, взето с Протокол № 8/18.06.2018г );

                9.   удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

                10.  определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

                11.  следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

                12.  нарежда нормативни актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;

                13.  организира по график с участието на общински съветници прием на граждани;

                14. следи за спазването на този правилник;

                15.  изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник

           (2) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

           (3) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, определя заместник-председател, който да го замества.

           (4) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

Чл.18. (1) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

           (2) Възнаграждението на председателя на общинския съвет се определя от Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното време. При намалено работно време размерът се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинският съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет да не надвишава 90/100 от размера на  възнаграждението на кмета на общината. В сила от 03.01.2014 г. (ДВ.бр.01/03.01.2014 год.)

           (3) Председателя на общинския съвет има право на:

                1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и реда на Кодекса на социалното осигуряване и на здравно осигуряване при условията и реда на Закона за здравното осигуряване;

                2. отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда;

Чл.19. (1) Общинският съвет по предложение на политическа представителна група или отделен общински съветник избира с явно гласуване от състава на общинските съветници двама заместник-председатели.

           (2) За всяко заседание на общинския съвет председателят определя дежурен заместник председател.

           (3) Заместник-председателите на общинския съвет:

                1. участват в работата на председателския съвет;

                2. удостоверяват с подписа си текста на нормативните актове на общинския съвет както и приемането им на надлежен ред непосредствено след текста на акта;

                З. участват в срещи и консултации с постоянните и временни комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии.общински организации,неправителствени организации,инициативни комитети и граждани съвместно с председателя на общинския съвет;

                4. проверяват и подписват подробните протоколи от заседанията на постоянните комисии и общинския съвет.

                5. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя когато той им възложи това;

                6. заместват председателя в поредност при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на постоянните и временни комисии на общинския съвет и да възложи заместването им писмено;

                7. следят за спазване на реда по време на заседание;

                8. контролират преброяванията при гласуване и проверката на кворума на общинските съветници по време на заседанията;

                9. по искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане на проекти и проекти за решения по внесени проекти;

                10. отчитат времето за изказване на общинските съветници;

                11. следят за спазване на процедурата и уведомяват председателя;

                12. при провеждане на тайно гласуване организират технически гласуването.

                13. четат имената на общинските съветници при поименно гласуване;

                14. организират дейността на приемните на общинския съвет по избирателни райони в общината.

                15. обобщават информацията от анкетните листове на общинските съветници при провеждане на приемните и я предлагат за становище от постоянните и временни комисии, председателския съвет и за  решение от общинския съвет;

                16. организират връзката между експертите, постоянните и временни комисии, председателския съвет, общинската администрация и общинския съвет;

                17. подпомагат дейността на общинския посредник /омбуцман/ и осъществяват координацията между него, общинската администрация и общинския съвет;

                18. подпомагат председателя на общинския съвет в работата му с постоянните комисии.

                19. изпълняват други функции възложени им от председателя;

                20. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;

Глава четвърта   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.20. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.21. (1) Общинският съветник има право:

                1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

                2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

                3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

                4. да отправя питания към кмета, зам.кмета, секретаря и директорите на дирекции на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

                5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

                6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

                7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

                8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

           (2) (изм. с Решение № 2, взето с Протокол № 1/15.02.2024г.) Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник по ал.1, т.7 да бъде в размер на 30% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, по информация на НСИ, влиза в сила от 01.01.2024 год.

           (3) Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.  

           (4) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

           (5) (изм. с Решение № 73, взето с Протокол № 6/25.08.2022г.) „На общинският съветник се налагат следните санкции:

            1.    Общински съветник, който не е участвал в нито едно заседание на постоянна комисия към общински съвет за съответният месец, търпи санкция от 40% от месечното си възнаграждение.
            2.    Общински съветник, който е член на повече от една комисия, а не е участвал в заседание само на една комисия, търпи санкция в размер на  20% от месечното си възнаграждение.
            3.    Общински съветник, който не е участвал в заседание на общински съвет за съответния месец, търпи санкция  от  60% от месечното си възнаграждение.
            4.    Общински съветник, който е отсъствал от заседание на комисия/сесия по уважителни причини е длъжен да подаде писмено заявление до председателя на общински съвет в срок до 3 дни, след съответното заседание, в противен случай попада в хипотезата на чл. 30, ал.4, т. 5 от ЗМСМА 
            5.    За неучастие на общинския съветник в нито едно заседание на общинския съвет и неговите комисии,  общинският съветник не получава възнаграждение за съответния месец, през който са направени отсъствията.
            6.    При отстраняване от заседание на Общински съвет, общинският съветник не получава възнаграждение за съответният месец.
            7.    Санкциите не могат да надвишават месечното възнаграждение на общинският съветник за един месец.
            8.    Санкцията се налага от кмета по предложение на председателя на общински съвет.“
 

Чл.22. Общинският съветник е длъжен:

                1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

                2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

                3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

                4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

                5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

                6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

                7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

                8. Съдейства за подобряване обслужването на гражданите :

                   · лобиране за финансиране на проекти;

                   · участие при разработване на нормативни документи и проекти;

                   · участие в кампании сред населението;

9. Да отправя предложения и питания, чрез които да се утвърждава прозрачност и се подобрява управлението на общината;

Чл.23. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

                1.  при поставяне под запрещение;

                2.  когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

                3.  при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

                4.  при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

                5.  при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за поради заболяване за повече от 6 месеца;

                6.  при смърт;

                7.  при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

                8.  при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

                9.  (нова) при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

                10.  (нова) при неизпълнение на задължението си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;

                11.  (нова) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

                12.  (нова) когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

                13.  (нова) при установяване на неизбираемост.

           (2) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя общинският съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.

           (3) Решението по ал.2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

Чл.24.  Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Глава пета    ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл.25. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

                1. да прекъсва изказващия се;

                2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

                3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

                4. на непристойно поведение или на постъпки,които нарушават реда на заседанието.

Чл.26. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

           (2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

           (3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

           (4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.27. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

           (2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.28.  Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.29.  Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.30. (1) Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общината.

           (2)Общинският съветник не може да предоставя консултански услуги на еднолични търговски дружества с общинско имущество и търговски дружества с общинско участие.

Чл.З1. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.32. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

                1. забележка;

                2. отнемане на думата;

                3. отстраняване от заседание;

Чл.33. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.34. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

           (2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.35. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 27­-31 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.36. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

                1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в    чл.34, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

                2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си,   въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.37. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

                1. възразява  против  наложената дисциплинарна  мярка  по  груб  и непристоен начин;

                2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.38. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.37 от този правилник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.

           (2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка "отстраняване от заседание" пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста    ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.39. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

           (2) Всяка група се състои от най-малко 2 общински съветници.

           (3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.40. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.41. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

           (2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

           (3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета.

Същият ред се прилага и при по следващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

           (4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

Чл.42. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

           (2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма    КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.43. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.44. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

                1. Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                2. Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм.

                З. Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, градоустройство, благоустройство, строителство, околна среда, пътна мрежа, транспортно обслужване, комунална дейност, инвестиции, селско и горско стопанство.

                4. Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

                5. Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население.

           (2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.45. (1) Постоянните комисии имат за задача :

                1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

                2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

                3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

           (2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.46. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

           (2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.47. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

           (2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.48. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

           (2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.49. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

           (2) (изм. с Решение № 73, взето с Протокол № 6/25.08.2022г.) „Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 2 /два/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването става по телефон и чрез електронна поща с писмо съдържащо покана за заседание и проект на дневен ред ведно с приложените към него материали. В изключителни случаи уведомяването може да стане и само по телефон или факс.”;

           (З) Два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и/или на официалната Интернет страница на общината.

           (4) Председателят на постоянна комисия предлага график за заседанията на комисията за 3 месеца, който се приема на заседание на комисията;

Чл.50. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

           (2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

           (3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

           (4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.51. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

           (2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

           (3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.52. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

           (2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

           (3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.53. (1)Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен район на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район.

           (2) Постоянните и временни комисии правят публични отчети за дейността и за резултатите от контрола по изпълнение на решенията на всеки 6 месеца.

Чл.54. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

           (2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

           (3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.55. (1)3а заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

           (2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.56. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

           (2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.57. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.58. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

           (2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

           (3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

           (4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.59. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

           (2) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

           (3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава осма  ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.60. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

           (2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по планове.

           (3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.61. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

           (2) Времето на едно заседание е до 4 часа, което се разпределя в две части с почивки по 15 минути за всяка част.

           (3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 1 час.

Чл.62. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с плана. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

           (2) Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на общината.

           (3)Материалите за заседание на ОбС се внасят в деловодството на ОбС до 15 дни преди заседанието.

Чл.63. (изм. с Решение № 73, взето с Протокол № 6/25.08.2022г.) „Уведомяването на общинските съветници за заседание се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо съдържащо покана и проект за дневен ред ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 /седем/ дни преди заседанието, а при неотложни случаи в по-кратък срок, но не по-малко от 2 /два/ дни. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА”.

Чл.64.  (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 10 дни преди датата на заседанието.

           (2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

           (3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от 5 на гражданин и общо 30 минути за едно заседание.

           (4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

           (5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл.65. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.66, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден. Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието.

           (2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

                1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

                2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

           (3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския

съвет.

Чл.66. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане.

           (2) (изм. с Решение № 73, взето с Протокол № 6/25.08.2022г.) „Всеки общински съветник е длъжен да депозира в деловодството на Общински съвет заявление, с което да посочи e-mail – адрес за кореспонденция и получаване на материали за заседания по електронен път.”

           (3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.67. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

           (2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател.

           (3) При повече от един заместник-председател председателят определя заместващия го заместник-председател.

Чл.68. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

           (2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

           (3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

           (4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.69. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

           (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

           (3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.70. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

           (2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

           (3) Предложение за закрито заседание може да прави всеки общински съветник или кметът на общината.а

           (4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

           (5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

           (6) (нова. с Решение № 2, взето с Протокол № 1/15.02.2024г.) Откритите заседания на Общински съвет – Перущица се излъчват по електронен път в реално време чрез интернет канал.

Чл.71. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

           (2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

           (3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

           (4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.72. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

           (2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от

председателя.

           (3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

           (4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

           (5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

           (6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 3 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.73.  (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

           (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

                1. прекратяване на заседанието;

                2. отлагане на заседанието;

                3. прекратяване на разискванията;

                4. отлагане на разискванията;

                5. отлагане на гласуването.

           (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.74. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

           (2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.75. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

           (2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.76. (1) Общинският съветник има право на реплика.

           (2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

           (3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.

           (4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.77. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

           (2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

           (3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

           (4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на двама  общински съветници.

           (5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.78. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.79. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.80. (1) Кметът на общината има право да присъства на заседанията на общинския съвет.

           (2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

Чл.81. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 64, ал. 3 от този правилник време.

           (2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

Чл.82. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

           (2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

           (3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.83.  При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

Чл.84. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група общински съветници.

           (2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.85. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

           (2) Явно гласуване се извършва чрез:

                1. вдигане на ръка,

                2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с "да", "не", "въздържал се",

                3. или саморъчно подписване.

           (3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.86. Предложение за гласуване по чл.85, ал.2, т.З или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник.

Чл.87. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.88. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

                1. предложения за отхвърляне;

                2. предложения за отлагане на следващо заседание;

                3. предложения за заместване;

                4. предложения за поправки;

                5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

                6. предложения за допълнения;

                7. основното предложение.

           (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.89. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.90. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

           (2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.91. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него, от председателя и заместник-председателя на общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от заседанието.

           (2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.92. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.93. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

Глава девета  ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.94. (1) Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на ОбС. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

           (2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.95. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

           (2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

           (3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.96. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

           (2)Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 3 дни от тяхното внасяне.

           (3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.97. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.66, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.65, ал.1 и чл.66, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

           (2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

           (З)Гласуването на решения се отчита като се отбелязва в протокола.

Чл.98. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.99. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.100. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

              (2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

              (3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

              (4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

              (5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.101. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

Чл.102. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

              (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

              (3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

              (4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.103. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.104. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

              (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 5 дни от разпределянето му.

Чл.105. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет, заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

              (2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

              (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.106. (1) Общинският съвет информира гражданите чрез интернет страницата на Общината и по – друг подходящ начин, за решенията на ОбС, отчети за работата на ОбС и постоянните комисии и друга важна за гражданите информация.

              (2) Документацията /без тази включена в Списъка на служебната тайна и информация/ от заседанията на Общинския съвет се предоставя за ползване от граждани,на определено за това място, в срок от 3 работни дни след подписване на протокола и решенията от Председателя на общинския съвет. Копия от документите се предоставят срещу заплащане. Документацията се предоставя на хартиен носител и съдържа:

                   ·  внесените предложения за решения с предложенията към тях /докладни записки,копия от документи,становища на администрацията или външни експерти и консултанти и др./;

                   ·  мотивираните становища на постоянните комисии и предложенията за решения;

                   ·  протоколите от заседанията на постоянните комисии;

                   ·  протокола от заседанието на Общинския съвет;

                   ·  решенията на Общинския съвет.

Глава десета   КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.107. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

              (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

              (3) Кмета на общината изпраща на ОбС административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения издадени в изпълнение на актовете приети от ОбС в тридневен срок от издаването и подписването им.

              (4) ОбС може да отменя административните актове, издадени от Кмета на общината, които противоречат на актовете приети от ОбС в 14-дневен срок от получаването им.

Чл.108. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.109. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

              (2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.110. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

              (2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3.- дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

              (3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.111. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.112. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 2. минути а кметът да отговори - в рамките на 5 минути.

              (2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.113. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

              (2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.114. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

              (2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.115. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

              (2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.116. Общинският съвет провежда обсъждане на 6 месечен отчет за изпълнение на бюджета, който внася от кмета на общината.

Чл.117. Общинският съвет прави публичен отчет за дейността си и за резултатите от контрола по изпълнение на решенията, на всеки 6 месеца.

Чл.118. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

              (2) Актовете по  ал.1   се разпределят от председателя  на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

              (3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

              (4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.З, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Глава единадесета   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.119. (1) Кметът на общината може да присъства на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказва при условията и по реда, определени в този правилник.

              (2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

Чл.120. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез общинската администрация и се отчита за това на всеки 6 месеца.

Чл.121. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

              (2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.122. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете и решенията на общината и за довеждането им да знанието на населението, чрез печатни издания по решение на Общинския съвет, и чрез страницата на общината в интернет.

Чл.123. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

              (2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.124. (1) Общинският съвет определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба.

              (2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.125. Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Чл.126. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

              (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.127. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

              (2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.128. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

                1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

                2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

                3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

                4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

                5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

                6. осигурява правно обслужване на общинския съвет и на неговите комисии.

Чл.129. (1) Общинският съвет има своя бюджетна сметка за издръжка и организационни разходи,която се приема с бюджета на Общината.

              (2) За сумата, гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от Общинския съвет.

              (3) Отчет по изпълнение на бюджета на Общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от Общинския съвет.

Глава дванадесета  МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.130.  (1) Международните връзки на общинския съвет се организират от Председателя на общинския съвет.

              (2) Предложение за изпращане на делегации на общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава съвместно от Председателя на общинския съвет и председателите на постоянните комисии.

Чл.131. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне.Те се произнасят по него в определен от Председателя на общинския съвет срок.

              (2) Становище по проекта за договор дава и кмета на общината,когато предложението не е направено от него.

Чл.132. Когато договорът за сдружаване създава задължения  за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл.133. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Перущица с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местната  власт.

Чл.134. Общинският съвет одобрява всички договори на общината сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

Чл.135. 3а защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление, Общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на Общините, както и в други сдружения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 31.07.2012 и отменя действащия до сега Правилник.

§ 3. Този Правилник е приет с Решение № 82, взето с Протокол  №12  от  23.07.2012 г.

Изменен и допълнен с Решение № 91, взето с Протокол № 13 от 20.08.2012 г. и Решение №1, взето с Протокол №2 от 30.01.2014 г. на Общински съвет- гр. Перущица., изм. и доп. С Решение № 2, взето с Протокол № 1/15.02.2024г.

  

Константин Витанов

Председател Обс – Перущица