Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Kомисия Финанси и бюджет page.municipal-council.constant.committees.healthcare.education Kомисия Устройство и архитектура page.municipal-council.constant.committees.social.policy page.municipal-council.constant.committees.integration.international.connections Kомисия за обществен ред и сигурност

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.