Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Общински съвет град Перущица

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината. Мандата на настоящите представители обхваща периода 2019 – 2023 година.

Общинският съвет има следните функции:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5.  приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6.  определя размера на местните такси;
7.  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10.  приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14.  приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
16. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
17. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
18. одобрява символ и печат на общината;
19. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
20. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
21.  упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

В изпълнение на правомощията си  общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.