Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40
Дължими такси при предоставяне на обществена информация Искане за достъп до обществена информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация Протокол за устно искане на обществена информация Място за преглед на предоставената информация

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.00ч.:
    • в Центъра за административно обслужване в община Перущица (телефон за информация 03143/22-52)
    • чрез Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/.
    • на е-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg;
    • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:
    1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
    2. устна справка;
    3. копия на материален носител;
    4. копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.
Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
 

Срок на изпълнение:
До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път.