Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2023

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване


Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат  в община Перущица се осъществява  през Портал за отварени данни -  достъп до публични данни в отворен и машинночетим формат


Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване
Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:
     1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;
     2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
     3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;
     4. собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;
     5. представляваща класифицирана информация;
     6. съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
     7. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
     8. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
     9. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
     10. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита..
Искане за повторно използване на информация от обществения сектор
     Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща 
Заплащане
     Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
Срок за предоставяне на информация от обществения сектор
Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането  в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя..
Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.
     Отказ може да се направи в случаите, когато:
     1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;
     2. искането не отговаря на условията по чл. 41е.
Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

https://www.livechatalternative.com/