Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Община Перущица служат за регулиране на звената при осъществяване на административното обслужване на потребители, както и за  регламентиране на характера и последователността на извършваните от тях дейности. 

Вътрешни правила за работа със ССЕВ
Дата на публикуване: 02.03.2022

Вътрешни правила за документооборот
Дата на публикуване: 02.03.2022

Вътрешни правила за видеонаблюдение
Дата на публикуване: 02.03.2022