Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Услугата "Деловодна справка" дава възможност да се получи информация за статуса на документи, подадени от граждани или юридически лица в Центъра за административно обслужване, по електронна поща или  Системата за Сигурно електронно връчване.

Вход към деловодната справка:

След завеждане в системата на документооборота на община Перущица се изисква от деловодителя личен код на входирания документ. Същият съдържа 12 символа, комбинации от цифри и букви. Този личен код се изписва в отворения диалогов прозорец, след което се попълва кодът за сигурност, комбинация от цифри.

С активиране на клавиш “Вход“ се визуализира информация за движението на преписката, включваща: входящ номер, дата, час, отговорен служител, телефон за контакти, имейл адрес на общината.

 

ВХОД КЪМ ДЕЛОВОДНА СПРАВКА