Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.03.2023

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на удостоверение за наследници

Идентификатор на услуга: 2016

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Идентификатор на услуга: 2075

Издаване на удостоверение за семейно положение

Идентификатор на услуга: 2109

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Идентификатор на услуга: 2092

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Идентификатор на услуга: 2036

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Идентификатор на услуга: 2057

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Идентификатор на услуга: 2000

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Идентификатор на услуга: 2076

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Идентификатор на услуга: 2037

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Идентификатор на услуга: 2034

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Идентификатор на услуга: 2079

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Идентификатор на услуга: 2107

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Идентификатор на услуга: 2128

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Идентификатор на услуга: 1997

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга: 2056

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга: 2104

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Идентификатор на услуга: 2017

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Идентификатор на услуга: 2073

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Идентификатор на услуга: 2110

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Идентификатор на услуга: 2138

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Идентификатор на услуга: 2108

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Идентификатор на услуга: 2038

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Идентификатор на услуга: 2080

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Идентификатор на услуга: 2020

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Идентификатор на услуга: 2040

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Идентификатор на услуга: 2039

Възстановяване или промяна на име

Идентификатор на услуга: 2033

Припознаване на дете

Идентификатор на услуга: 2053

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Идентификатор на услуга: 2058

Промяна в актовете за гражданско състояние

Идентификатор на услуга: 2132

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Идентификатор на услуга: 2391

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Идентификатор на услуга: 2390

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Идентификатор на услуга: 2396

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Идентификатор на услуга: 2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Идентификатор на услуга: 2393

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Идентификатор на услуга: 2071

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Идентификатор на услуга: 1998

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Идентификатор на услуга: 2878

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Идентификатор на услуга: 2131

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Идентификатор на услуга: 2091

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Идентификатор на услуга: 2014

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Идентификатор на услуга: 2124

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Идентификатор на услуга: 2126

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Идентификатор на услуга: 2834

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Идентификатор на услуга: 9401

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга: 9402

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга: 9403

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Идентификатор на услуга: 9404

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Идентификатор на услуга: 9405

Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж

Идентификатор на услуга: 9406

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Идентификатор на услуга: 9407

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Идентификатор на услуга: 9408

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Идентификатор на услуга: 9409

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Идентификатор на услуга: 9410

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Идентификатор на услуга: 9411

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Идентификатор на услуга: 9412

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Идентификатор на услуга: 9413

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Идентификатор на услуга: 9414

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Идентификатор на услуга: 9415

Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

Идентификатор на услуга: 920001

Административни услуги "Кадастър"

Справки (устни и писмени) от кадастъра

Идентификатор на услуга: 2099

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Идентификатор на услуга  2119

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Идентификатор на услуга: 2120

Административни услуги "Контрол по строителството"

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга: 2097

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен...

Идентификатор на услуга: 2098

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

Издаване на виза за проектиране

Идентификатор на услуга: 2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Идентификатор на услуга: 2084

Издаване на разрешение за строеж

Идентификатор на услуга: 2112

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Идентификатор на услуга: 2130

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Идентификатор на услуга: 2113

Одобряване на подробен устройствен план

Идентификатор на услуга: 2117

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Идентификатор на услуга: 1989

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...

Идентификатор на услуга: 1990

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за...

Идентификатор на услуга: 1991

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Идентификатор на услуга: 1992

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга: 2001

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през...

Идентификатор на услуга: 2005

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Идентификатор на услуга: 2018

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Идентификатор на услуга: 2024

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Идентификатор на услуга: 2025

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Идентификатор на услуга: 2041

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга: 2043

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Идентификатор на услуга: 2054

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга: 2060

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Идентификатор на услуга: 2061

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете...

Идентификатор на услуга: 2062

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Идентификатор на услуга: 2063

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Идентификатор на услуга: 2064

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във...

Идентификатор на услуга: 2085

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Идентификатор на услуга: 2111

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Идентификатор на услуга: 2114

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Идентификатор на услуга: 2517

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Идентификатор на услуга: 2519

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните...

Идентификатор на услуга: 2002

Изменение на план на новообразувани имоти

Идентификатор на услуга: 2518

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Идентификатор на услуга: 2023

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Идентификатор на услуга: 2082

Административни услуги "Зелена система"

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Идентификатор на услуга: 2068

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Идентификатор на услуга: 2006

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Идентификатор на услуга: 2086

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Идентификатор на услуга: 2093

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Идентификатор на услуга: 2122

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

Идентификатор на услуга: 2008

Категоризация на места за настаняване

Идентификатор на услуга: 2047

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

Идентификатор на услуга: 2050

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Идентификатор на услуга: 2087

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Идентификатор на услуга: 2088

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Идентификатор на услуга: 2089

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Идентификатор на услуга: 2123

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в...

Идентификатор на услуга: 2103

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни...

Идентификатор на услуга: 2070

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и...

Идентификатор на услуга: 2394

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен...

Идентификатор на услуга: 1988

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Идентификатор на услуга: 2021

Издаване на заповед за изземване на имот

Идентификатор на услуга: 2059

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Идентификатор на услуга: 2078

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Идентификатор на услуга: 2081

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Идентификатор на услуга: 2095

Административни услуги "Реклама"

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Идентификатор на услуга: 2100

Услуги, предоставяни от всички администрации 

Предоставяне на достъп до обществена информация

Идентификатор на услуга: 2

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Идентификатор на услуга: 2133

 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Идентификатор на услуга: 2134

Избори 2021 

Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

Идентификатор на услуга: 91000

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга: 910001

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга: 910002

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга: 910003

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга: 910004

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Идентификатор на услуга: 910005

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга: 910006

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

Идентификатор на услуга: 910007

Други административни услуги

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Идентификатор на услуга: 1994

 

https://www.livechatalternative.com/