Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес: www.perushtitsa.bg и  https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations- Административен регистър
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Кмет на община е органът, който предоставя административни услуги;
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

 Център за административно обслужване (ЦАО)
    • Адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
    • Е - адрес:  https://perushtitsa.bg;
    • E-mail адрес: obshtina@perushtitsa.egov.bg  
    • Тел.: 03143 22-52;

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа без прекъсване

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Редът за предоставяне на услугата е описан във Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Перущица
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.perushtitsa.bg https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations- Административен регистър
7. Начини на заявяване на услугата:
Искания/заявления, включително за административни услуги /жалби/сигнали/предложения до Община Перущица се подават:
    • По пощата на адрес: 4225, гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
чрез лицензиран пощенски оператор;
    • „На ръка” в Центъра за административно обслужване в административната сграда наобщина Перущица
    • Чрез Системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
    • На електронни пощи: obshtina@perushtitsa.egov.bg
    • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
    • Административни услуги могат да бъдат заявени чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги
    • Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
Община Перущица предоставя услугите си като електронни административни услуги на ниво 2 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/ чрез сайта на общината и на ниво 3 чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги 
    • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
    • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
    • Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Перущица са валидни до промяна на обстоятелствата 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Информация, относно дължимите такси за съответните услуги е посочена в описанието на  Административните услуги.
Начините за плащане в Община Перущица са: 
    • в брой, на касата в Центъра за обслужване на граждани;
    • чрез ПОС терминал в Център за административно обслужване;
    • по банков път - банкови сметки
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Информацията е налична в описанието на услугите в Административния регистър. 
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: 
Информацията е налична в описанието на услугите в Административния регистър.
Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги: obshtina@perushtitsa.egov.bg
Начини на получаване на резултата от услугата: 

    – по пощата, на посочен от адресата адрес;
    – на ръка в Център за административно обслужване;
    – чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
    – по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
    – чрез Системата за сигурно електронно връчване;
    – чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.
    (1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Центъра за административно обслужване  на община Перущица и се регистрират в административната система по определения ред, определен във Вътрешните правила за деловодната дейност  и Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги
    (2). За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в община Перущица на посочената за кореспонденция електронната поща: obshtina@perushtitsa.egov.bg, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5
    (3). Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на община Перущица, същите се регистрират в информационната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
    (5). Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:
        1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
        2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
        3. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.
 

Приемат електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/
За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:
    • Документите да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office, както и изображения във формат JPG или документ във формат PDF;
    • Документите да са изпратени на посочения от Община Перущица електронен адрес  obshtina@perushtitsa.egov.bg
    • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;
    • Документите да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
    • Документите да не съдържат криптиран текст;
    • Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси;
 
Комплексно административно обслужване
При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Перущица, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.