Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ    
IBAN: BG24STSA93008416969600    
BIC: STSABGSF

Община Перущица
БУЛСТАТ 115246756    

Кодовете за вид на плащането са както следва:

Данък върху недвижимите имоти44 21 00
Данък върху наследствата44 22 00
Данък върху превозните средства44 23 00
Такса битови отпадъци44 24 00
Данък въху придобиване на имущества по дарение и възмезден начин44 25 00
Патентен данък44 14 00
Туристически данък44 28 00
Други данъци44 34 00
Вноски от приходи на общински на общински предприятия и институции44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция44 40 00
Приходи от наеми на имущество44 41 00
Приходи от наеми на земя44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити44 44 00
Дивидент44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещи44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи44 55 00
Приходи от продажби на земя44 56 00
Приходи от концесии44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия44 58 00
Приходи от продажба на наматериални активи44 59 00
Глоби, сакнции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети44 65 00
Други неданъчни приходи44 70 00
Такси за технически услуги44 80 01
Такси за ползване на детски градини44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги44 80 05
Такси за добив на кариерни материали44 80 06
Такси за административни услуги44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и друи44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по обаразованието44 80 10
Такси за гробни места44 80 11
Други общински такси44 80 90
Приходи от такси на общините по Закона за опазване на околната среда44 80 81
Такса за притежаване на куче44 80 13
https://www.livechatalternative.com/