Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HQIK6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQIQ5

Оперативна програма Добро управление

Дата на публикуване: 30.03.2023
Последна актуализация: 27.07.2023

Уважаеми граждани, представители на НПО и бизнеса в община Перущица,

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви текущи резултати по напредъка в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван от Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица. Успешно проведено беше проучване във връзка с текущото състояние в общината относно гражданското участие в мониторинга, контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво, вкл. с участието на 176 представителя на обществеността, НПО, бизнеса и администрацията в община Перущица и на 6 представителя на общинската администрация. Изготвени са:

- Доклад с резултатите от проучването

- Анализ за потенциала и възможностите на Община Перущица за подобряване на гражданското участие в мониторинга, контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво.

Самите документи можете да намерите по-долу в публикацията, както и на сайта, на интернет страницата и във Фейсбук страницата на Фондация Кореняк. 

Малко повече за проекта -> Основна цел:  Насърчаване на прозрачно и отговорно управление в Община Перущица чрез подкрепа за увеличаване на гражданското участие в процеса на мониторинг, контрол на изпълнението и преформулиране на местни политики и мерки по отношение на административното обслужване и качеството на административните услуги в общината.

Сред оставащите основни дейности са:

-    Изготвяне на Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите и Оценка на въздействието/ефекта
-    Формулиране и отправяне на предложения/препоръки до Общината за подобряване на гражданското участие в процеса на изпълнение, мониторинг и контрол на решенията и действията на местно ниво по отношение на политиката за административното обслужване
-    Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване

Продължителността на проекта е 17 месеца, считано от 20.07.2022 г. до 20.12.2023г.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа и публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 

Доклад
Дата на публикуване: 27.07.2023

Анализ
Дата на публикуване: 27.07.2023

Оперативна програма Добро управление
Дата на публикуване: 30.03.2023