Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2023

Справка по чл. 26 ал.5 от ЗНА за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци и такси в община Перущица

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица
Дата на публикуване: 27.05.2022
Статус: За обсъждане


Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 - 2023 г.
Дата на публикуване: 15.12.2021
Статус: За обсъждане


Наредба за упражняване на правата на община Перущица върху общинската част от капитала на търговските дружества
Дата на публикуване: 08.10.2021    
Статус: Приета


Проект на Програма за енергийна ефективност 2021 - 2027 г. на община Перущица
Дата на публикуване: 27.09.2021
Статус: Приета


План за интегрирано развитие на община Перущица в период 2021 - 2027 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021
Статус: Приета


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Благоустрояване, спорт и социални дейности" - Община Перущица и мотиви
Дата на публикуване: 02.04.2021
Статус: За обсъждане


Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица
Дата на публикуване: 02.04.2021
Статус: За обсъждане


Проект на Общинска програма за овладяване популацията набезстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021 - 2024 г.
Дата на публикуване: 22.03.2021
Статус: Приета

https://www.livechatalternative.com/