Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност и политика. Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от най-значимите функции на общината и общинския съвет. Идентифицирането на общинската собственост, както и управлението и разпореждането с нея е от първостепенна важност за ефективното функциониране на общината. Това е сложен и продължителен процес, правно регламентиран от действащото законодателство. Законът за общинската собственост /ЗОС/ въвежда основните принципи на управление на общинската собственост. ЗОС установява общите разпоредби, а органите на местното самоуправление имат свободата чрез приеманите от тях наредби въз основа на Закона и други неразривно свързани нормативни актове, да регулират дейността по отношение на собствеността, като отчитат местните особености и нужди.

https://www.livechatalternative.com/