Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

С Решение № 49 , взето с Протокол № 6 от 27.05.2021г., изм. и доп. с Решение № 56, взето с Протокол № 7 от 17.06.2021г. на Общински съвет – Перущица е създадено ОП «БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/