Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Община Перущица има за цел да направи живота на възрастните хора и лицата с увреждания по-лесен и щастлив!

Предоставянето на социални дейности в Община Перущица се осъществява чрез Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности”.

 

 

Обсъждане на областно и общинско ниво на проекта на Националната карта на социални услуги и документите към нея.

Линк към документите:https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво в изпълнение на НПСУ - 2023г.

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Перущица и Предложение за планирането им - за обществено обсъждане-2023 година

В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. Община Перущица е разработила  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Перущица и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от утре – 21.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет в община Перущица. 

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

- на e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg 
- в писмен вид в Общинска администрация  Перущица.

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Приложение № 1 – таблица желаещи
Приложение № 2 – таблица образование
Приложение № 3 – таблица здравеопазване
Приложение № 4 – таблица персонал
Приложение № 5 – таблица критерии
Приложение № 6 – схема на трансформиране
Приложение № 7 
Предложение  1
Приложение 1

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Описание на услугата

„ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ. 

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението (по образец) се подава лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания започна от септември 2019 г. и продължава.

Право на услугата

Право за включване в механизма за лична помощ имат:

    1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
    2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
    3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Как можем да помогнем?

Всеки желаещ може да подаде заявление за включване и ползване на услугата, и допълнителни разяснения на адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий N 2 при г-жа Надежда Дардова – експерт социални дейности към ОП „БССД“.

Телефон за връзка: 0898 689 951

Цена на услугата

Услугата е безплатна за потребителите!

Необходими документи

За кандидат - ползватели на услугата:

   1. заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
    2. направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Стамболийски, с определения брой часове за лична помощ;
    3. декларация за съгласие, личните данни на кандидат-ползвателя да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
    4. документ за самоличност /за справка/.

За асистенти желаещи да предоставят услугата:

    1. заявление-декларация за кандидатстване;
    2. автобиография;
    3. декларация за съгласие, личните данни на кандидата да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
    4. декларация, че към настоящия момент кандидатът няма сключен договор, а ако има се предоставя копие от него;
    5. декларация, че на кандидата не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие спрямо ползвател на лична помощ;
    6. други документи по преценка на кандидата /копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение/;
    7. документ за самоличност /за справка/.

Документи

За ползватели:

    • заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ;
    • декларация за лични данни.

За асистенти: 

    • заявление-декларация за кандидатстване;
    • декларация за лични данни;
    • декларация за сключен договор;
    • декларация за налагани мерки;
    • автобиография.

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Описание на услугата

От 01.03.2021 г. стартира социалната услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.

Асистентската подкрепа е социална услуга, която се предоставя в зависимост от нуждите на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. Услугата е ежедневна, почасова, като времетраенето се определя от личните нужди на потребителя. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и се предоставя от лице, назначено на длъжност "Социален асистент". Социалната услугата включва: почасова подкрепа в домашна среда за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Социалната услуга се ръководи от Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“.

Право на услугата

    • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност
    • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ
    • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ

Услугата се предоставя от 5 асистенти на 14 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

Как можем да помогнем?

Всеки желаещ може да подаде заявление за включване и ползване на услугата, и допълнителни разяснения на адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий Nо 2 при г-жа Надежда Дардова – експерт по социални дейности към ОП „БССД“.

Цена на услугата

Услугата е безплатна за потребителите!

Необходими документи

    • Заявление-Декларация /по образец/
    • Документ за самоличност /за справка/
    • Медицински документи /ЕР на ТЕЛК, ЛКК, медицински епикризи и др. /копие/

Документи

    • Заявление-Декларация

УСЛУГА „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДОМОВЕТЕ“ на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Описание на услугата

Приготвяне и доставяне на топла храна, съобразена с изискванията за рационално хранене. Общият брой граждани ползващи услугата „Доставка на храна по домовете“ през всяка година е около 90 лица. Потребителите получават за обяд - супа и основно ястие, вечеря, хляб, пет или седем дни в седмицата. Основен приоритет на ОП „БССД“ е качествено приготвена храна , доставена на време. Ежеседмично се изготвя седмичното меню, което е съобразено със здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите, със сезонността и техните предложения. 

Храната се доставя в индивидуални опаковки до адреса на потребителя. 

Право на услугата

- Лица в пенсионна възраст над 60-години;
- Лица с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/ с над 50 % намалена трудоспособност.

Как можем да помогнем?

   Всеки желаещ да ползва услугата, може да подаде заявление с описаните документи на адрес: гр. Перущица, ул. Христо Ботев N 7.
За повече информация, може да се обадите на г-жа Снежа Тилева.

Цена на услугата

   Лицата, ползващи тази услуга заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалните разходи за ползване на услугата. Разходите включват материално веществената част на месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи за разнасяне на храната, разходите за електрическа енергия и вода за приготвяне на храната.

Необходими документи

1. Заявление-декларация /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Медицински документ от личен лекар /по образец/
4. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
5. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

Документи

    • Заявление-декларация;
    • Медицински документ.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

В клуба на пенсионера всеки делничен ден се събират хора в пенсионна възраст и безработни лица, които играят на карти, табла и шах. По желание на някои лица се организират и празненства по различни поводи. В клуба участват ежемесечно около 60 потребителя.