Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2024

Училищата в град Перущица

Основно училище „Петър Бонев“

Основно училище „Петър Бонев” е общинско училище, в което се обучават 315 ученика от І до VІІІ клас, разпределени в 14 паралелки. Учениците от начален курс са обхванати в целодневно обучение, в 8 полуинтернатни групи. За всички ученици от І  до ІV клас са  осигурени безплатни закуски и столово хранене на обяд. Завършилите VІІІ клас получават висока общообразователна подготовка.

ОУ „Петър Бонев” разполага с богата материално-техническа база, на която могат да завидят доста от училищата в областния център. Обзаведени са специализирани кабинети за обучението по информатика, английски език - по един кабинет за начален и прогимназиален курс, изобразително изкуство, домашна техника и икономика, готварство, СИП ромски фолклор, история, 4 кабинета за извънкласни занимания по интереси, от които 1 кино зала и 3 игротеки.  В училището има модерно оборудвана лекционна зала с мултимедия и интерактивна дъска, библиотека. За обучението по физическо възпитание и спорт има няколко физкултурни салона. 

Директор: Енина Калайджиева, тел.: 0878 22 71 94

Адрес: гр. Перущица, ул.” Христо Ботев” №7 , Тел.: 03143/ 2362

Имейл: info-1602401@edu.mon.bg

Уеб сайт: https://ou-petar-bonev.webnode.com

 

 

Професионална гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев”

На територията на община Перущица има 1 държавно училище към Министерство на земеделието и храните - Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев”. В гимназията се обучават 320 ученика (дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение), разпределени  в 8 паралелки от ІХ до ХІІ клас редовна форма на обучение и в 5 паралелки задочно обучение. Успешно завършилите 4-годишния срок на обучение придобиват професионална подготовка по специалностите „Лозаровинар” и „Монтьор на селскостопанска техника”. Училищното ръководство има дългогодишен опит в съвместната си работата с  фондация „Земята източник на доходи”.

Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев” е основана през 1949 г., като приемник на Държавното допълнително земеделско училище, което е закрито през 1946 год.  Гимназията се утвърждава като продължител на традициите на земеделското образование в Перущица и страната.

Директор: Гергана Велкова

Адрес: гр. Перущица, ул. Крайречна” №7 , Тел.: 03143/ 2273

Имейл: info-1602402@edu.mon.bg

Уеб сайт: https://www.pglvhristobotev.com/

https://www.livechatalternative.com/