Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Водните ресурси, с които разполага Община Перущица, включват река Перущинска, разположеният югоизточно от града микроязовир „Батен”, „Горнокричимският”, „Долнокричимският” и „Южнобългарският” напоителни канали, карстов извод - на 1,5 км от гр. Перущица и подземни води в терасата на р. Въча. На територията на общината няма потенциално - опасни хидротехнически съоръжения. На територията на общината няма градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Два обекта на територията на община Перущица формират отпадъчни води и ги заустват във водни обекти. 

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори - климат, растителност и дейност на човека на територията на община Перущица са се формирали следните видове почви: хумусно-карбонатни, алувиално-ливадни, песъчливо- каменисти. 

Основни източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитен автомобилен транспорт, както и различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. Във връзка с шумовото замърсяване контролираните обекти са 3 на брой. В района на общината не са констатирани превишения на емитираните замърсители от обектите с точкови източници.
Основните причини за шумово замърсяване в района са автомобилният трафик и лошокачествена настилка на някои улици. Изградената енергийна мрежа отговаря на нормативните изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по никакъв повод урбанизация. Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на територията на общината няма.

Обезвреждането на твърдите битови отпадъци, извозвани в рамките на общинската система за сметосъбиране се извършва в Регионално ДТПО, Цалапица. Сметосъбирането и сметоизвозването за територията на общината се извършва организирано, съгласно график, целогодишно, на седем дни.

Биоразградими отпадъци

На 27.05.2020 г. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община Перущица е подписан административен договор NoД-34-47/27.05.2020 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 год.“ Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани на територията на община Кричим и община Перущица. Компостиращата инсталация ще се изгради на територията на община Кричим в местността „Сух дол“, в която ще се обработват генерираните зелени отпадъци от населението и обществените паркове на територията на двете общини, с цел производство на висококачествен продукт „компост“. 

https://www.livechatalternative.com/