Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KJ1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q6

Обявления и съобщения по ЗУТ

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 10.05.2023

Съобщение - Заповед №133/05.05.2023г. за допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в УПИ VII 177 гр. кв.13

09 май 2023

Съобщение - Заповед №119/21.04.2023г. за Допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ на част от кв.69, УПИ I-925, II-913, XVI-924 и XIV-925 по ПРЗ на гр. Перущица

24 април 2023

Съобщение - Заповед №115/11.04.2023г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III - жил. застрояване, кв.29, ПИ 559029.501.338 по КККР на гр. Перущица

13 април 2023

Съобщение - Заповед №88/15.03.2023г. за Допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ" на част от кв.39, УПИ IX-503 и УПИ X-1829 по КРП на гр. Перущица

28 март 2023

Съобщение - Заповед №155/02.06.2022г. за ПИ 704.27, местност "Паметника изток"

10 март 2023

Съобщение - за издадена скица с виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект в УПИ III - 283, кв. 18 по плана на гр. Перущица

06 март 2023

Служебно съобщение - препис - "Реконструкция на обект: Път PDV1323/III-866/ Йоаким Груево - Перущица

24 февруари 2023

Съобщение-Заповед №02/19.01.2023г. за обект: "Изготвяне на технически проект на пътен мост на р. Перущенска и реконструкция в участъка на кръстовището на ул. "Марица", ул. "Крайречна", ул. "Захари Стоянов" и ул. "Бенковски"

23 януари 2023

Съобщение-Заповед №03/19.01.2023г. за обект: Изграждане на подпорна стена по ляв бряг на река "Перущинска", ул. "Крайречна" о.т.59, о.т.425, о.т.61, о.т.63 и о.т.65" гр. Перущица

23 януари 2023

Съобщение-Заповед №01/19.01.2023г. за обект: "Възстановяване и рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица

23 януари 2023

Съобщение-проект за "ПУП-ПРЗ на новообразувано УПИ 270.18-за складови дейности и жил. стр., местност "Манолева нива"

19 януари 2023

Съобщение-Заповед №350/25.11.2022г. за одобряване на проект за: "ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-458 и XVII-459 от кв.40 по КРП на гр. Перущица идентични с ПИ 55909.501.458 и ПИ 55909.501.459 по КК на гр. Перущица

17 януари 2023

Съобщение за възстановяване на имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица: Заповед №366/20.12.2022г. за ПИ 703.121, местност "Язовира" 

17 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №3/13.01.2023г. за обект "Изграждане на подпорна стена на ляв бряг на река "Перущенска", ул. "Крайречна" между о.т.59, о.т.425, о.т.61, о.т.63, о.т.64, и о.т.65"

13 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №2/13.01.2023г. за обект "Изготвяне на технически проект на пътен мост на р. Перущенска и реконструкция в участъка на кръстовището на ул. "Марица", ул. "Крайречна", ул. "Захари Стоянов" и ул. "Бенковски"

13 януари 2023

Съобщение за издадено Разрешение за строеж за обект "Възстановяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Перущица"

23 декември 2022

Съобщение-Заповед №05/03.11.2022г., за обект "Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица"

19 декември 2022


Съобщение-Заповед №340/14.11.2022г. за ПИ 703.22, местност "Язовира"

14 декември 2022


Съобщeние-Заповед №338/14.11.2022г. за ПИ 702.5 и Заповед №339/14.11.2022г. за ПИ 702.66 местност "Паметника"

14 декември 2022


Съобщение-Заповед №05/03.11.2022г. за обект "Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица"

09 ноември 2022


Съобщение-Заповед №04/02.11.2022г. за обект "Реконструкция на обект: Път PDV/1323 III-866/ Йоаким Груево-Перущица

04 ноември 2022


Съобщение-Заповед №261/26.08.2022г. за възстановяване на имот по § 4

26 септември 2022


Съобщение за допускане за изработване на изменение на "ПУП-ПРЗ за реализиране на инвестиционно намерение в ПИ №55909.110.19, м. "ХРАСТЕТО", за изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия ВЕИ"

31 август 2022


Съобщение-Заповед №156/02.06.2022г. за ПИ 704.28, местност "Паметника-изток"

16 август 2022


Съобщение-Заповед №221/22.07.2022г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, местност "Крушето", землище гр. Перущица

16 август 2022


Служебно съобщение-Допускане за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-458, кв. 40 по ПРЗ на гр. Перущица

16 август 2022


Съобщение-Заповед №77/28.03.2022г. за ПИ 705.4, местност "Ковачево въгле"

16 август 2022


Съобщение-Заповед №150/30.05.2022г. за ПИ 705.30, местност "Ковачево въгле"

16 август 2022


Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №18/21.06.2022г. ма Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127

16 август 2022


Разрешение за строеж №18/21.06.2022г.-Детска площадка в кв. Запад, гр. Перущица в УПИ VI-501.9838, кв. 127

16 август 2022


Заповед №156/02.06.2022г. на Кмета за новообразуван имот по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

15 август 2022


Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №8/31.03.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Основен ремонт на съществуваща сграда" в УПИ XI-48, кв. 4 по плана на кв. Пастуша, гр. Перущица.

15 август 2022