Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Обща информация

 • ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Перущица. Издава административни актове, съобразно правомощията предоставени на главния архитект по Закона за устройство на територията.
 • изразява становища, дава препоръки и участва в изготвянето на законови актове в областта на ТСУ; осигурява участие на експерти в съвместно решение на различни проблеми от ТУ и градоустройствен характер с други поделения на общината и различни институции на МЗ, МЗГ, МРРБ и МОСВ;
 • дава становища, препоръки и съгласува обекти на подробното градоустройство в съответствие с ОУП ;
 • организира набирането и предоставянето на информация за постановките и предвижданията на ПУП и ЗРП;
 • издава удостоверения за градоустройствен статут и идентичност на имоти; съгласува архитектурни проекти преди издаване на РС; съобщава разглеждане на възражения и подготвяне на заповеди по цялостни застроителни регулационни планове;
 • разглежда и подготвя съгласия или откази за изработване на подробни градоустройствени планове; съобщава, разглежда възражения и подготвя заповеди за проекти за изменения на ЗРП, КЗСП;
 • участва в ОЕСУТ; проучва, подготвя и докладва на ОЕСУТ схеми за разполагане на преместваеми съоръжения;
 • разглежда и подпомага съгласуването на инвестиционните проекти; съхранява и обслужва граждани и фирми с архивна информация; води регистър на ЗРП, КЗСП, регистър на инвестиционни проекти и РС;
 • завежда и води преписки по градоустройство; прави проверка и отговаря на жалби, сигнали, молби на граждани и фирми и други, на други строителни книжа за реализирано и реализиращо се строителство;
 • изпраща писма уведомления до инвеститори за състоянието на проектната документация или нейното не съгласуване; проверява окомплектоването на представената документация - документи за собственост, договори, виза, съгласувателни писма;
 • докладва проекти в ОЕСУТ, издава(попълва) разрешения за строеж; извършва справки по преписки в отдела по компетентност;
 • упражнява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазване на нормативните актове за устройство на територията по чл.223, ал.1 от ЗУТ;
 • съставя констативен акт и акт по ЗАНН по реда на чл.224, ал.2 и ал.6 от ЗУТ при констатиране на строеж по чл.224, ал.1 от ЗУТ или други нарушения;
 • подпомага работата на кмета на общината по изпълнение на правомощията му по чл.222а от ЗУТ;
 • обработва получените искания за регистрация на строежи и издаване  или откази за регистрация на строежите, като извършва задължителни проверки на място по отношение на завършеното строителство, проверява окомплектоваността на документите;
 • проверява дали са налице условията за въвеждане в експлоатация на обектите по чл.178, ал.3 от ЗУТ;
 • води регистър на протоколи за откриване на площадка и даване на строителна линия и нива, акт образец 3 за установяване съответствие на строежа с ПУП и удостоверенията за въвеждане в експлоатация.  
https://www.livechatalternative.com/