Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

При осъществяване на своята дейност общинската администрация на община Перущица се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/