Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1CQ3
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2023

Община Перущица е административно териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Общинската администрация осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет и решенията на населението, приети по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Общинската администрация при осъществяването на своята дейност се ръководи от принципите на: върховенството на закона, обективност, безпристрастност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, координация, предвидимост и непрекъснато усъвършенстване на качеството.
Общинската администрация работи в тясно взаимодействие с централните органи на изпълнителната власт, Областен управител, органите на съдебната власт и другите държавни институции, обществени и неправителствени организации за осъществяването на единна държавна политика.
Органът на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
При осъществяването на дейността си кмета на общината се подпомага от заместник – кметове, секретар и общинска администрация.
Общинската администрация е обща и специализирана.
Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и осъществява административно обслужване.
Специализирана администрация, в рамките на нейната компетентност подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината.