Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за публично обсъждане на разчети

Дата на публикуване: 17.02.2023
Последна актуализация: 17.02.2023

Уважаеми съграждани, 


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.2 и ал.3, Раздел V  от  Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №7/26.02.2018г. каним местната общност на обсъждане на проекта на разчети на приходи и разходи на Община Перущица  за 2023 година.
Дата на провеждане на обсъждането: 23 февруари 2023година (четвъртък) от 9.00 часа 
Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на разчети  за 2023 година и  обсъждане на проекта.
В секция Адмнистрация е публикуван проекта на разчети  2023г.

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица,  ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на имейл адрес: obshtina@perushtitsa.egov.bg